เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี? 

โรงเรียนสอนภาษาจีนที่แน้นเรียนรู้ผ่านจิกกรรม โดย อ.ไห่ หยาง ครูเชี่ยวชาญจากประเทศจีน

รร. ภาษาจีน ก้าวหน้า อ.ไห่หยาง Jinbu Chinese 进步学馆

มหาวิทยาลัยของประเทศจีนจะเปิดสอนหลักสูตรเรียนล่วงหน้าที่ประเทศไทยโดยตรง
ความสามารถภาษาจีนไม่เพียงพอก็สามารถขอรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนล่วงหน้าได้
สามารถสมัครได้ ในระยะเวลาที่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
สมัครโครงการ เรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยประเทศจีนที่ประเทศไทย –โครงการ LIFP ความฝันจะกลายเป็นจริงได้ ในวินาทีนี้


หัวหน้าคณะอาจารย์ 
อาจารย์ไห่ หยาง เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์โครงการฯ แต่เดิมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ต่างๆ ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่รัฐบาลจีนคัดเลือกมาให้เป็นอาจารย์ช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเมื่อ 28 ปีก่อน ท่านมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ ท่านได้ช่วยให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนก่อตั้งโรงเรียนภาษาจีนหรือภาควิชาภาษาจีนรวม 10 กว่าแห่ง มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก  และเป็นอาจารย์คนจีนท่านเดียวเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์)โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย 


อาจารย์ไห่หยาง เคยปฏิบัติการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เกือบ 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ 2 สมัยติดต่อกันรวม 8 ปี  ดูแลการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 
เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี

อาจารย์เป็นรองหัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้บรรจุในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
นอกจากนั้น อาจารย์ยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทย 
เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์เป็นวิทยากรให้การอบรมครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย ในโครงการที่จัดโดยรัฐบาลไทย มีครูสอนภาษาจีนที่ได้ผ่านการอบรมโดยอาจารย์เป็นจำนวนมาก 

นอกจากนั้น ท่านยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอบรมด้านวิชาการให้กับบริษัทจัดหาครูภาษาจีนรายใหญ่หลายแห่ง ซึ่งบริษัทนั้นดูแลการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมกว่า 100 แห่ง 

อาจารย์มีความชำนาญในภาษาไทย และมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อาจารย์เข้าใจสังคมไทยและคนไทย ใจกว้างและอัธยาศัยดี 

เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี

เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า

Module 1. ความรู้ด้านภาษาจีนที่จำเป็นต่อการสอบ การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 2. ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด แปล ที่จำเป็นในการสอบ การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 3. วัฒนธรรมเชิงวัตถุและวัฒนธรรมเชิงปัญญาที่จำเป็นต่อการสอบและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 4. กลยุทธ์การเตรียมการสอบที่ผสมผสานกันทั้งจีนและตะวันตก
Module 5. เทคนิคการพิชิตข้อสอบ HSK ของอาจารย์ไห่ หยาง
Module 6. การอบรมจิตวิทยาสำหรับการเรียนและการสอบ
Module 7. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีน
Module 8. การเข้าใจคนจีนและการอยู่ร่วมกับคนจีน
Module 9. ระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
Module 10. ทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของประเท


สถานที่เรียนหลักสูตรล่วงหน้า


โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง  ก่อตั้งโดยอาจารย์ไห่หยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีสามย่าน) เชื่อมต่อชั้นใต้ดินของอาคาร ข้างๆ จามจุรีสแควร์ มีสามย่านมิตรทาวน์ที่เพิ่งเปิดใหม่ ทั้ง 2 แห่งเป็นศูนย์การค้าสำหรับวัยรุ่นใช้ในการเรียนและการพบปะสังสรรค์ นอกจากนี้ยังมี สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ มาบุญครองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้าฯ ตกแต่งด้วยสไตล์จีนดั้งเดิม เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นจีน ทำให้นักเรียนสามารถซึมซับบรรยากาศของจีนโดยแท้ ทางโรงเรียนยังมีการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่นโปรเจคเตอร์ สัญญาณWiFi คอมพิวเตอร์ Touch Screen จอยักษ์ 42 นิ้ว ฯลฯ ไว้ใช้ในการเรียนการสอน 


เรียน ภาษา จีน ที่ไหน ดี

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน -เรียนภาษาจีน,เรียนจีน, ภาษา จีน,ที่เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาจีนที่จีน,การเรียนภาษาจีน,เรียนภาษาจีน-เรียนจีน-ที่เรียนภาษาจีน